Privacy Statement (Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek/Drs. G. Dunnik)

\

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek is gevestigd te Oosterbeek en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60881232. De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek/Drs. G. Dunnik omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek/Drs. G. Dunnik persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn:

a.(potentiële) cliënten

b. bezoekers aan de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek

c. bezoekers van de website www.psychotherapie-oosterbeek.nl

d. alle overige personen die met de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek contact opnemen of van wie de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

b. met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek zijn gegenereerd , zoals het IP adres, het sufgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorig bezoek en huidig bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkenen klikt

d. voor het maken van o.a. video-opnames tijdens de sessies wordt expliciet toestemming gevraag. Na gebruik va de beelden voor o.a. supervisie of opleidingsdoeleinden, zullen deze direct  vernietigd worden.

 

3. De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van verrichte werkgegevens.

b. het onderhouden van contact, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

c. het verbeteren van de website www.psychotherpie-oosterbeek.nl

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers

 

4. Rechtsgrond

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking.

b. uitvoering van- of met het oog op het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.

c. een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de verlichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

d. een gerechtvaardigd belang zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een eerste gesprek

 

5. Verwerkers

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek persoonsgegevens verwerken.  De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de LVVP ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8. Bewaren van gegevens

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a) medische gegevens, ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst

b) (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de LVVP gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de LVVP door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie.oosterbeek@gmail.com Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie.oosterbeek@gmail.com Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).