Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt me daarna bellen voor een afspraak. Samen overleggen we of we binnen afzienbare tijd een intakegesprek kunnen plannen.
Ook kan ik, wanneer het u te lang duurt, verwijsmogelijkheden adviseren. Ik hanteer geen wachtlijst.

 

Kosten

Bij de Praktijk  voor Psychotherapie Oosterbeek wordt u behandeld binnen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ), u komt dan in aan­mer­king voor ver­goe­ding van­uit de basis­ver­ze­ke­ring.
De Praktijk voor Psychotherapie Oosterbeek heeft per 2022 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Het hangt af van het type basis­po­lis of uw behandeling vol­le­di­g of gedeel­te­lij­k wordt ver­goe­d. 
Dit verschilt per polis: 

 • Natu­ra­po­lis: u krijgt de vol­le­di­ge ver­goe­ding als uw zorg­ver­le­ner een con­tract met uw ver­ze­ke­raar heeft afge­slo­ten. Is dat niet het geval dan wor­den de kos­ten slechts gedeel­te­lijk ver­goed (meest­al tus­sen de 60 en 80%). 
 • Res­ti­tu­tie­po­lis: In het algemeen is het zo dat bij een restitutiepolis de kosten volledig worden vergoed (gebaseerd op het maximale NZa tarief)                                                   

Maar let op! Niet alle verzekeraars bieden een restitutiepolis aan. Soms bieden zij een gecombineerde polis aan. Dat wil zeggen dat u geen vrije artsenkeuze heeft en de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Checkt u daarom uw polis goed of vraag bij uw verzekering na hoe dit precies zit. 

Ik raad u aan om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar m.b.t. de vergoeding. zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Denk ook aan het verplichte eigen risico.

 

Tarieven

De tarieven voor diagnostiek en behandeling zijn vastgesteld door de  NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze worden elk jaar veranderd. Zie ook de tarievenzoeker van de NZa op:  www.nza.nl

 • De intake-consulten worden als 45-minuten diagnostiek- consulten gedeclareerd (Code CO0440), mits de gesprekken langer duren dan 45 minuten, dan geldt een code die past bij de bijbehorende minuten.
 • De behandelconsulten worden als 45-minuten behandel- consulten gedeclareerd (Code CO0505), mits de gesprekken langer duren dan 45 minuten, dan geldt een code die past bij de bijbehorende minuten.
 • Voor de aanmelding, ook wel: pre-screening genoemd,  wordt een diagnostiekconsult van 30 minuten gerekend. (Code CO0310)

 

Privacy

 • In verband met de nieuwe privacywetgeving krijgt de cliënt  per email de eerste uitnodiging. Er vindt op dat e-mailadres geen behandel-inhoudelijke informatie plaats tenzij u daarvoor toestemming geeft.
 • Behandelinhoudelijke informatie wordt in het consult zelf besproken of per brief aan u meegegeven. Afspraken kunt u telefonisch verzetten of per sms.
 • Ook kunt u vragen om een privacy verklaring. Dit zorgt er voor dat de diagnose en soort behandeling niet bij uw zorgverzekeraar terecht komt.

 

Registraties

 • BIGregistratie GZ-psycholoog:        
  39063883925
           
 • BIGregistratie Psychotherapeut:                                  59063883916              
 • AGB zorgverlenerscode:                       
  94-00488.                    
 • AGB praktijkcode:                              
  94-60793                     
 • KVK:                                          
  60881232

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over mijn beroepsmatig handelen, dan wordt u geadviseerd dit in eerste instantie met mij te bespreken.       

Mochten we samen niet tot het gewenste resultaat komen, dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging LVVP, waarbij ik ben aangesloten: 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/